06 - 51 50 77 04 redactie@haveninzicht.com

Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden MKB Magazine – de uitgever van Haven in zicht. In deze voorwaarden geven wij aan welke rechten en plichten u heeft wanneer u ons schriftelijk opdracht heeft gegeven door ondertekening van onze samenwerkingsovereenkomst.

Advertentievoorwaarden Haven in Zicht

 1. De advertentievoorwaarden zijn van toepassing op het contract tussen MKB Magazine en adverteerder.
 2. Contracten zijn voor een het aantal plaatsingen zoals overeengekomen in de bevestiging.
 3. Betaling vindt plaats vóór de datum zoals aangegeven op de factuur.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de betaaltermijn zoals vermeld op de factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. Tevens is de opdrachtgever dan 15 % buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 50,00. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
 5. Advertenties voor de Haven in Zicht worden door de adverteerder aangeleverd in PDF of JPG formaat, in de afmetingen zoals deze in dit contract zijn aangegeven, en minimaal 300 dpi.
 6. Indien advertenties moeten worden aangepast in verband met formaat of kwaliteit, dan stelt de redactie de adverteerder daarvan op de hoogte. Indien de vormgever op verzoek aanpassingen doorvoert, dan worden hier kosten voor in rekening gebracht. Adverteerder dient tijdig akkoord te geven op eventuele wijzigingen.
 7. Bij plaatsing in meerdere edities wordt dezelfde advertentie opnieuw geplaatst, gedurende het kalenderjaar, mits tijdig aangeleverd.
 8. Bij tussentijdse wijziging van het bestand door de adverteerder, wordt € 50 in rekening gebracht door het MKB Magazine. Dit om de hiermee gepaarde extra opmaakkosten te dekken.
 9. De redactie stuurt de adverteerder een bewijsexemplaar van elke editie waarin de adverteerder adverteert.
 10. Indien per abuis de advertentie niet wordt geplaatst, dan wordt deze niet in rekening gebracht bij de adverteerder.
 11. Indien per abuis de advertentie verkeerd wordt geplaatst of de advertentie onvolledig in Haven in Zicht terecht komt, dan volgt een voorstel van de redactie richting adverteerder voor compensatie.
 12. Indien door de adverteerder een foutief bestand is aangeleverd en de advertentie wordt zodanig geplaatst, dan vindt geen restitutie of compensatie plaats. Wel wordt dan bij de volgende editie, waarbij het juiste bestand wordt gebruikt, € 50 in rekening gebracht voor de opmaakwijziging.
 13. Na het verschijnen van het eerste nummer, evalueren wij de samenwerking en bekijken wij of en in welke vorm we de samenwerking voortzetten. Mocht het magazine niet verschijnen, om welke reden dan ook, dan vervalt de overeenkomst.
 14. Mocht het magazine niet verschijnen, om welke reden dan ook, dan vervalt de overeenkomst en vindt restitutie plaats van het factuurbedrag. 
 15. Abonnementen alleen per volledig jaar, u betaalt € 30 voor 4 magazines, bezorging start vanaf de eerste uitgave na betaling. Losse versies alleen in overleg met de redactie en tegen een vergoeding van € 7,50 voor porto en handeling. Tot 1 november 2018 geldt een korting van € 10 op een jaarabonnement.

Pin It on Pinterest